Avīze

Pasaku mājas PROJEKTI


« Atgriezties pie Avīzes...


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansēts projekts “„Radoša cilvēka prasmju skolas” un starpreģionāla tīkla izveide sociālā atstumtības riska grupu atbalstam”

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekta īstenotājs: Biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis” (Jūrmala)
Partneri: Biedrība “Ekociemats” (Seces pagasts, Jaunjelgavas novads), biedrība “Spūldzīte” (Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads), biedrība “Austras bērni” (Liepāja).
Īstenošanas laiks: 01.10.2013 - 30.09.2014.
Finansējuma apjoms: 31482,00 LVL (granta apjoms), 3498,00 Ls - līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laikā tiek izstrādāts „Radoša cilvēka prasmju skolas” metodiskais materiāls, tā ietvaros izveidots starpreģionu zināšanu un resursu atbalsta tīkla pilotprojekts, aktivizēta nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaistīšana metodikas realizācijā un veicināta sociālā riska grupu, sevišķi lauku bērnu, jauniešu un ģimeņu, personu ar invaliditāti labklājības izaugsme, mazinot sociālo nevienlīdzību un radot iespēju piedalīties demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanā.

Projekta mērķi ir izstrādāt un ieviest „Radoša cilvēka prasmju skolas” metodiku Jūrmalas pilsētā un Jaunjelgavas novadā. 60 sociālās atstumtības riska grupu dalībniekiem un 10 nevalstisko organizāciju pārstāvji un brīvprātīgie pilnveido iemaņas prasmju darbnīcā, apgūst un integrē praksē jaunrades un eksakto zinību iemaņas, iesaistās atbalstoša zināšanu un resursu tīkla izveidē, saņem psihologa konsultācijas, veicinot pašattīstību, sociālo vienlīdzību un nodarbinātību.

Projektā tiek izstrādāts inovatīvs nodarbību cikls „Praktiskās dabaszinātnes”, kas ietver praktisku zināšanu apguvi matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, fizikā un astronomijā, šo zināšanu radošu sasaisti ar izmantojumu prasmju darbnīcā un ikdienas dzīvē.

* * *

Project „„The School of The Skills of Creative Person” and The Creation of Interregional Network to Support People Subjected to The Risk of Social Exclusion” financed by program „EEA Grants”

Implementer of the project: Society „The House of Fairy Tales „Undine” – The Green Order“ (Jūrmala)
Partners: Society “Ecovillage” (Seces district, region of Jaunjelgava), society “Spūldzīte” (Daudzeses district, region of Jaunjelgava), Society “Austras bērni” (Liepāja).
Time of implementation: 01.10.2013 - 30.09.2014.
Amount of funding: 31482,00 LVL (EEA grants), 3498,00 Ls – co-financing.

Methodical material „The School of The Skills of Creative Person” is developed during the implementation of the project, pilotproject of the interregional supporting network of the knowledge and resources is created, NGOs and volunteers are activated and involved in the realization of the methodology, promoted the growing of welfare of social risk groups of people, especially children, young people and families, persons with invalidity, reducing their state of social unequality and providing possibility to participate in the development of democratic and civil society.

The aim of the project is to develop and implement the methodology „The School of The Skills of Creative Person” in Jurmala city and Jaunjelgava’s district. 60 members from people subjected to the risk of social exclusion and 10 members of NGOs and volunteers develop their skills in the skill’s workshop, acquire and integrate in the practice the skills of creativity and natural sciences, involve in the developing of supporting network of the knowledge and resources, have psychologist’s consultacions, promoting self-development, social equality and employment.

The innovative course of lessons „Practical Natural Sciences” ir developed during the Project, it includes practical learning of mathematics, chemistry, biology, physics and astronomy, and connecting in a creative way this knowledge with using it in practice in skill’s workshop and everyday life
Projekts "Dabas radošā laboratorija" noslēdzies. Turpinām darboties arī 2012.gadā!

» Programma "Dabas radošā laboratorija" [PDF]

2011. gadā Jaunjelgavas novadā un Jūrmalas pilsētā ir realizēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstīts apakšprojekts „"Dabas radošā laboratorija" kā psihofiziskās veselības stiprināšanas un sabiedrības sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanas instruments”.

Tā īstenošanā, sadarbojoties ar Jaunjelgavas novada domi, iesaistījušās trīs pilsētas un lauku biedrības: “Pasaku māja “Undīne””, “Ekociemats “Zaķis un citi zvēri”” un “Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”.

Programmas ietvaros Jūrmalā un Jaunjelgavas novadā 78 bērni, jaunieši un seniori ir iesaistījušies teorētiskās un praktiskās attīstošajās un radošajās nodarbībās, piedalījušies sešu lielāka izmēra vides objektu veidošanā un prezentēšanā. Ir izstrādāta un pielietota Latvijā inovatīva radošo spēju metode „Sajūta – mājas”, kas ar radošā un praktiskā darba palīdzību un dabas materiālu pielietošanu tajā veicina un līdzsvaro cilvēka garīgo un fizisko veselību.

Apakšprojekta norišu vietās dalībnieki apguvuši iemaņas sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, sniegta informācija par savas pašvaldības attīstības un darba tirgus iespējām, pakalpojumiem sociālajā un nodarbinātības jomā, nodrošināts praktiskais atbalsts sociālo jautājumu risināšanā, ārsta, psihologa un narkologa konsultācijas.

Projekta rezultātā izstrādāta un dažādos – pilsētas un lauku apstākļos - adaptēta sociālās iekļaušanās programma, kas ietver teorētiskās vadlīnijas un vizuālo materiālu, kā arī publiski pieejama vide Jūrmalā un Jaunjelgavas novadā (Seces pagastā), kas paaugstina sociālās iekļaušanās aktivitāšu efektivitāti.

Izveidots sadarbības tīkls ar pašvaldības, valsts un nevalstiskajām institūcijām, kas nodrošina mērķauditorijai nepieciešamo atbalstu sociālo jautājumu risināšanai un apakšprojekta ilgtspējību.

No apakšprojekta laikā tapušajiem darbiem Jūrmalā Pasaku mājā “Undīne” (atrodas Dubultos, Parka ielā 1) tika iekārtota izstāde “Ozolzemes. Tradīcija. Zināšanas. Jaunrade.”, kurā iekļauti arī Jaunjelgavas novada skolēnu darbi un projekta laikā tapušās fotogrāfijas.

Pēc apakšprojekta šī izstāde ir papildināta un pilnveidota, popularizējot izstrādātās programmas ideju – radošu darbu ar dabas materiālu palīdzību un ekociematus kā ilgtspējīgu un dabai draudzīgu dzīvesveida iespēju.

Izstāde ir apskatāma Pasaku mājā “Undīne” katru dienu no pulksten 11.11 līdz 18.18, iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26478836.

“Dabas radošā laboratorija” Secē – 2011. gada vasara

2011. gadā Secē un Jūrmalas pilsētā vairākas biedrības - “Pasaku māja Undīne” (Jūrmala), “Ekociemats “Zaķis un citi zvēri”” (Sece), “Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs” (Aizkraukle) īsteno Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstīto apakšprojektu „„Dabas radošā laboratorija" kā psihofiziskās veselības stiprināšanas un sabiedrības sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanas instruments”.

Tā ietvaros šovasar jūlijā un augustā Seces “Strautiņos” notikušas dažādas radošas aktivitātes – vides plenēri, kam esam gatavojušies jau iepriekš – piedaloties nodarbībās gan Seces pamatskolā, gan iesaistoties brīvdabas aktivitātēs ekociemata teritorijā Seces pagasta “Strautiņos”.

Vides plenēru laikā jūlijā un augustā kopā ar Seces, Sunākstes un Staburaga skolēniem, Jūrmalas pilsētas jauniešiem un senioriem un nodarbību vadītājiem esam iepazinuši un vākuši savvaļas ārstniecības augus, pilnveidojuši arī pašu audzētu veselības augu dobi – Saules dobi, kas izveidota Saules zīmes formā, pinuši zāļu segas, gatavojuši tējas. Ādas apstrādes nodarbību laikā esam izgatavojuši un apgleznojuši ādas vairogus. Seces skolēni izgatavojuši koka norādes zīmes, kas izvietotas Seces pagastā, esam kopīgi izveidojuši māla masas maizes krāsni un mājiņu tai – koka kupolu, mācījušies pagatavot veselīgu ēdienu uz ugunskura no pašmāju produktiem, peldējušies un priecājušies par padarīto – sociālās iekļaušanās programmas “Dabas radošā laboratorija” realizāciju.

Šo programmu uzsākām realizēt 2011. gada februārī, lai veicinātu bērnu un jauniešu no sociālās atstumtības riska grupām, kā arī senioru aktīvu iekļaušanos sabiedrībā, veicinātu paaudžu sadarbību gan pilsētā, gan laukos, dalībnieku garīgo un fizisko veselību, mazinātu sabiedrības sociālās un ekonomiskās atšķirības.

Tādēļ radošajās aktivitātēs tiek izmantoti visdažādākie dabas materiāli, ir iespēja apgūt prasmes veselības, tekstila, keramikas, ādas apstrādes, vides, koka apstrādes nodarbībās, piedalīties lekcijās un konsultācijās, kas notiek gan Jūrmalas pilsētā Pasaku mājā “Undīne”, gan Jaunjelgavas novada Seces pagastā.

15.09.2011.

Atbalsta: Latvijas - Šveices sadarbības programma un Sabiedrības Integrācijas Fonds
Projekts: “„Dabas radošā laboratorija” kā psihofiziskās veselības stiprināšanas un sabiedrības sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanas instruments”

Projektu īsteno: biedrība “Pasaku māja “Undīne”” sadarbībā ar Jaunjelgavas novada domi un biedrībām “Ekociemats “Zaķis un citi zvēri””, “Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs” 2011. gadā Jaunjelgavas novadā un Jūrmalā īsteno apakšprojektu “„Dabas radošā laboratorija” kā psihofiziskās veselības stiprināšanas un sabiedrības sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanas instruments”

(projekta nr. 2010.CH04/mac-150/16).

Projekta īstenošanas laikā tiek izstrādāta sociālās iekļaušanās programma „Dabas radošā laboratorija”, lai veicinātu jauniešu no sociālās atstumtības riska grupām, ārpus Rīgas dzīvojošo bērnu un jauniešu un senioru iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu sociālās un ekonomiskās atšķirības, veicinātu garīgo un fizisko veselību un paaudžu sadarbību pilsētā un laukos.

Programmas ietvaros Jūrmalā un Jaunjelgavas novadā 60 mērķauditorijas dalībnieku piedalās teorētiskās nodarbībās par dažādām tēmām – cilvēka garīgo un fizisko attīstību, veselību, dārzkopību, karjeras izvēli, ekobūvniecību, tradicionālo kultūru u.c. un praktiskās attīstošajās un radošajās tekstila, kokapstrādes, keramikas, ādas apstrādes, vides un veselības nodarbībās.

Projekta realizēšanas laikā dalībnieki kopīgi ar pasniedzējiem izveido divus lielāka izmēra vides objektus – kupolu un maizes krāsni. Vasarā – jūlija beigās un augusta sākumā – notiek divu nedēļu vides plenērs, kurā gan lauku, gan pilsētas dalībnieki piedalās nodarbībās, vides objektu veidošanā, tēju iepazīšanā un vākšanā, veselības augu kopšanā.

Tiek izstrādāta un pielietota Latvijā inovatīva kreatīvo spēju un motivācijas attīstības metode „Sajūta – mājas”, kas ar radošā un praktiskā darba palīdzību un dabas materiālu, galvenokārt māla, pielietošanu veicina un līdzsvaro cilvēka garīgo un fizisko veselību.

Apakšprojekta norišu vietās tiek apgūtas iemaņas sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, sniegta informācija par savas pašvaldības attīstības un darba tirgus iespējām, pakalpojumiem sociālajā un nodarbinātības jomā, nodrošināts praktiskais atbalsts sociālo jautājumu risināšanā, ārsta, psihologa un narkologa konsultācijas.

Projekta rezultātā tiek izstrādāta un dažādos – pilsētas un lauku apstākļos - adaptēta sociālās iekļaušanās programma, kas ietver teorētiskās vadlīnijas un vizuālo materiālu, kā arī publiski pieejama vide Jūrmalā un Jaunjelgavas novadā, kas paaugstina sociālās iekļaušanās aktivitāšu efektivitāti. Izveidots sadarbības tīkls ar pašvaldības, valsts un nevalstiskajām institūcijām, kas nodrošina mērķauditorijai nepieciešamo atbalstu sociālo jautājumu risināšanai un apakšprojekta ilgtspējību.

Atbalsta: Latvijas - Šveices sadarbības programma un Sabiedrības Integrācijas Fonds
„Biedrības pasaku māja „Undīne” – zaļais ordenis pamatdarbības nodrošinājums.”

Norises laiks: no 04.09.2007. – 31.12.2009.

Projekta mērķis ir: Veidot sabiedriskām iniciatīvām atbalstošu vidi, veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību vietējās kopienas attīstībā.

Projekta darba uzdevumi:

  1. Turpināt līdzdalību „Zilo karogu” programmas Jūrmalā ieviešanā un uzraudzībā;
  2. Attīstīt Ekotūrisma informācijas centra darbību;
  3. Realizēt „Nelauksaimnieciskās darbības laboratorijas” izveides projektu Aizkraukles rajonā.
  4. Nodrošināt visu aktivitāšu norisi no alkohola un narkotikām brīvā vidē.
  5. Nodrošināt bezmaksas pasākumu norisi vismaz vienu reizi nedēļā.
  6. Nodrošināt bezmaksas iespējas piedalīties radošajās darbnīcās sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem.
  7. Nodrošināt viena organizācijas pārstāvja līdzdalību visās Jūrmalas domes sēdēs.
  8. Nodrošināt iespējas veikt paplašinātu sabiedrisko apspriešanu sabiedrībai un videi aktuālos būvniecības projektos.

Projekts tiek realizēts ar Norvēģijas/EEZ finanšu instrumenta atbalstu.

EEA grants SIF