GadsKārtas

Deviu Sauu Dziesma

Tums gju, aij, vakar'i,
Kas ar mani biedros nks? 
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kas ar mani biedros nks?

Dievs ir manim, aij, cea biedris,
Mnestiis gaiumam.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Mnestiis gaiumam.

Mnestiis, aij, man iedeva
Savu zvaigu seent.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Savu zvaigu seent.

Iestdju, aij, baltu rozi,
Balt smilu kalni.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Balt smilu kalni. 

T izauga, aij, liela gara,
Deviiemi uburiem. 
Aij rdi, aij rdid' rall,
Deviiemi uburiem. 

Es uzkpu, aij, debessi,
Pa roztes uburiem. 
Aij rdi, aij rdid' rall,
Pa roztes uburiem. 

Tur atradu, aij, Dieva dlu
Sirmu zirgu sedlojot.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Sirmu zirgu sedlojot.

Sirmu zirgu, aij, sedlojoti,
Siekiem bites mrjot.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Siekiem bites mrjot.

Dieva dlsi, aij, blelii,
Kur ir manis tvs, mmi?
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur ir manis tvs, mmi?

Tvs ar mti, aij, jrmali
Saules meitai kzas svin.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Saules meitai kzas svin.

Labdien, tvsi, aij, mmulia,
Kam js mani atstjt?
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kam js mani atstjt?

Tevi mazu, aij, atstjmi
Ms Mras pul.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Ms Mras pul.

Ms Mras, aij, pul,
Paas Laimas rocis.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Paas Laimas rocis.

Jj, dlii, aij, pr jriu,
Sedlo ciei kumeli.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Sedlo ciei kumeli.

Sedlo ciei, aij, kumeliu, 
Kaldin  asu zobenti.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kaldin  asu zobenti.

Debess kalvi, aij, zemes kalvi,
Izkal manim  zobenti'!
Aij rdi, aij rdid' rall,
Izkal manim zobenti'

Lai nodru, aij, Jodu mti
Caur deni, caur akmeni.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Caur deni, caur akmeni.

Prkons kala, aij, debess'i,
Ogles bira jrmal.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Ogles bira jrmal.

Es paklju, aij, seenti,
Man iebira sudrabi.
Aij rdi, aij, rdid' rall,
Man iebira sudrabi.

Kaldinju, aij, zobentiu
No bitu dzeloiem.
Aij rdi, aij rdid' rall,
No bitu dzeloiem.

Zirgi zviedza, aij, jodi brauca,
Upt' tecj urkstdam'.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Upt' tecj urkstdam'.

Es stvju, aij, mali'i
Ar zobenu roci.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Ar zobenu roci.

Es nocirtu, aij, jodiem galvu
Ar bitu zobenti.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Ar bitu zobenti.

Sakapju, aij, Jodu mti
Devios'i gabalos.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Devios'i gabalos.

Man noda, aij, brni svrki
Jodu mtes asinm.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Jodu mtes asinm.

M Mra, aij, m Laima,
Kur es vius izmazg'?
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur es vius izmazg'?

Mekl tdu, aij, avotiu,
Kur devias upes tek.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur devias upes tek.

M Mra, aij, m Laima,
Kur es vius izkalt'?
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur es vius izkalt'?

Mekl tdu, aij, ozoliu,
Kur devias saules lec.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur devias saules lec.

M Mra, aij, m Laima,
Kur es vius izvel'?
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur es vius izvel'?

Mekl tdu, aij, mmuliu,
Kam devias veltj's.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kam devias veltj's.

M Mra, aij, m Laima,
Kur es vius noglab'?
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur es vius noglab'?

Mekl tdu, aij, oa ldi,
Kam devias atsldzi's.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kam devias atsldzi's.

M Mra, aij, m Laima,
Kur es vius novalk'? 
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kur es vius novalk'? 

Ej, puisti, aij, taisnu ceu,
Run taisnu valodi'.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Run taisnu valodi'.

Valk svrkus, aij, tai dieni
Kad devias saules spd.
Aij rdi, aij rdid' rall,
Kad devias saules spd.