Sākumlapa

"Undīne" – ūdens stihijas dvēseles simbols - pozitīvas emocijas, fantāziju un radošo enerģiju rosinoša vide

Poēzijas, metafizikas, alķīmijas, kultūrizglītības, vides izglītības, amatniecības, zaļo tehnoloģiju, bioloģisko saimniecību, zinātnisko pētījumu, tradicionālās kultūras, tēlainās domāšanas, patieso nodomu un rīcības laboratorija, dabas un cilvēka dvēseles aizsardzībai.
Pasaku mājas Pūķu zeme - Zaļo kopienu (eko kibuci) savienība, no alkohola un narkotikām brīva vieta radošam darbam

Zeme, kur vienlaicīgi sadzirdēt upi un jūru, saskatīt to, kam patiesībā tici, uzdrošināties nenobīties no mūžīgā bērna sevī, pārvērsties par burvi un no ikdienas rūpju asaru atvaru sāls uzcelt dzīvespriecīgi zaļu eko tiltiņu starp sevi, cilvēkiem un lietusmākoni...
Zeme, kur aizsaules sauļu gaismā kausēt citas pasaules ledu - to ledu, kas seno leģendu jūru no šīszemes vējiem šķir.
Laimīga zeme, kur gaišos, priekpilnos brīvdienu brīžos sapņus darīt par īstenību, kur burvji varam būt paši un pūķi dzīvo starp mums. Kur veicas atrast tiem, kas meklē.
Kur izdodas sajūta brīnumsKatram cilvēkam savas dzīves laikā jāiestāda un jāizaudzē vismaz 111 ozoli vai citi lieli koki. Kad tas ir izdarīts, ieteicams aicināt citus sev apkārtesošos pazīstamos cilvēkus rīkoties līdzīgi un turpināt iesākto arī pašam.

Each person in his/her own life time has to plant and grow at least 111 oaks or other great trees. When it is accomplished it is advisable to welcome others to do the same and carry on the sterted work oneself.


Vēlamies atjaunot ozolu mežus Latvijā. Tajās vietās, kuras nav piemērotas ozoliem, stādām arī citu sugu kokus. Lai piesaistītu šai filosofijai iespējami vairāk cilvēku, veidojam atraktīvu, nekomerciālu - no alkohola un narkotikām brīvu radošā darba zonu - dabas un mitoloģijas parku "Pūķu Zeme", būvējam Zaļā Ordeņa štābu - Pasaku māju, vācam informāciju par seno saules kalendāru un senajām svētvietām.

We wish do renew the growth of oakwoods in Latvia. We plant also other kinds of trees in those areas whick are not suitable for oaks. In order to attract as more people as possible to this philosophy, we are building up an attractive, non-commercial- creative working environment free from alcohol and drugs- the Park of Nature and Mythology "The Land of Dragons". We are building the headquarters of the Green Order- Fairy Tales House, collecting information on the ancient- Sun Calendar and ancient holy places.


Uzskatām, ka šīm vietām ir neizmērojami liela nozīme arī mūsdienās.

We consider that these places have an immeaswrable significance in contemporary life.


Pasaku mājas nosaukums „Undīne” ir ūdens stihijas dvēseles simbols. Māja atrodas unikālā, ar leģendām un senvēsturi saistītā vietā - Pūķu zemes teritorijā. Šīs vietas uzdevums - veicināt cilvēku paļāvību uz nākotni un pārliecību par neredzamo.

The House of Fairy-tales has a name. This name is "Undine". The aim of "Undine" is to create a place that encourages people to trust their future and to believe in the invisible.


“Undīne” ir vienīgais šāda veida objekts Latvijā un pasaulē. To ir grūti salīdzināt ar kaut ko konkrētu, reāli pastāvošu. Sarežģīti, pat šķietami neiespējami notikumi, ir sekmējuši tādas vides rašanos, kas ir īpatnējs poētisku ideju, praktiskas rīcības un pasaku atmosfēras apvienojums.

"Undine" is the only object of that kind in Latvia and possibly in the World. It is hard to compare it with something-already existing and real. Difficult and even impossible situation - that was fully unexpected for the founders of this house stimulated the creation of such an environment that is an interesting combination of poetic ideas, practical actions and the atmosphere of fairy-tales.


Tā ir vieta, kur katrs vēlas atgriezties, vieta, kas dod spēku un iedvesmu, vieta, kur rodas sajūta - Mājas.
Šo vietu ir sargājuši un veidojuši gan humanitāras, gan eksaktas ievirzes cilvēki: studenti un zinātnieki, mākslinieki un muzikanti, “grāmatu tārpi” un sportisti, profesionāli un neformāli mežu draugi un zivju žēlotāji, fantazī lomu spēļu spēlētāji un tautas tradīciju zinātāji, izglītības darbinieki un palīgstrādnieki, ierēdņi, uzņēmēji un klaidoņi, jauni un veci, akadēmiski un neformāli ļaudis.

"Undine" is a place where everybody wants to return, the place providing power andinspiration, a place that gives a flair of being home.
On the creation of the House many different people worked together, humanitarians and coming from exact areas -- students, scientists, artists and musicians, book lovers and sportsmen, professional and informal friends of forests, the players of the fantasy role-playing games and the keepers of folk traditions, teachers and workers, bureaucrats of state authorities and people without living space, former drug addicts and advertisement agents, Latvians, Russians, other nations, older people and school youngsters who want to spent their free time in an emotionally nice, drug-free environment.


Zaļais Ordenis atbalsta radošas, nekomerciālas idejas, kas tiek realizētas no alkohola, narkotikām, alus, tabakas un visu veidu kolām brīvā vidē un nav saistītas ar reliģisko un politisko propogandu. Tomēr ir trīs ar politiku saistītas problēmas, kuru risināšanā “Undīne” piedalās. Šīs problēmas ir nabadzība, narkomānija un Latvijas mežu iznīcināšana.

"Undine" has no commercial activities. The House of Fairy-Tales is made as a sell-and-buy free zone. "Undine" is not competent to work with religious questions.
The"Undine" is not involved in politics. It is not usual to speak about politics in the House of Fairy-Tales, but there are three problems connected with politics where "Undine" is involved. These problems are poverty, drug addiction and the destruction of Latvian forests


Par organizācijas biedru var kļūt personas no 16 līdz 111 gadu vecumam, kurām patīk pasakas. Biedru naudas maksāšana nav obligāta, katrs organizācijas biedrs brīvi izvēlas veidu, kādā atbalstīt “Undīni”.

The "Undine" member can be every person from the age of 16, who likes fairy-tales and who accepts "Undìne" statutes. The payment of fees is not obvious, each member choices his own kind of support to "Undìne".


Pati svarīgākā “Undīnes” pasaka ir Zaļā Ordeņa leģenda:

Mūsu zeme atrodas uz liela bruņurupuča muguras.
Bruņurupucis balstās uz trim vaļiem.
Vaļi peld bezgalīgā okeānā.
Okeāna ūdens savieno zemi un debesis.
Ūdens dvēsele ir Undīne.
Viņa mīt visur, kur ir dzīvība.
Dzīvības karaļvalsts ir mīlestība.
Ceļš uz šo valsti ved caur septiņiem dvēseles vārtiem.
Vārtu atslēgas ir atrodamas Viduszemē.
Šī zeme ir mūsu māja, mūsu dvēseles okeāns.
Okeāns balstās uz pūķu spārnu vēja.
Pūķi, uz kuru spārnu vēja balstās visa pasaule,
laiku pa laikam nolaižas uz zemes.
Visā pasaulē ir tikai dažas vietas,
kas derīgas šim nolūkam.
Tās ir Pūķu Zemes teritorijas,
kas tiek sargātas tūkstošiem gadu.


The most important fairy-tale of "Undìne" is The Legend of the Green Order:

land stands on the back of the turtle.
The turtle is based on three vales.
The vales are swimming in the endless ocean.
The water of ocean connects the land and the sky.
The soul of the water is Undine.
is everywhere where the life is.
The kingdom of life is love.
The way to this land goes through seven doors of the soul.
The keys of the doors are in Middle Earth.
This land is our home, our water, our soul.


Savā darbībā cenšamies saglabāt to, kas ir būtiski svarīgs latviešiem, īpaši izceļot visām pasaules tautām kopīgo, vienojošo un vispārcilvēcisko. Vācam informāciju ne tikai par unikālajām un interesantajām Latvijas vietām, bet arī par noslēpumainajām teritorijām bijušajā Padomju Savienībā un Eiropas valstīs.

The basic values or three vales on which the world of "Undine" lies are GOD, NATURE, WORK -- ancient values that are based in the Latvian traditional thought.. The ideological background of "Undine" consists of influences of Latvian,Baltic, Slavonic and Nordic cultures, green ideas,  fairy-tales and Christianity.  By our actions we try to keep the things important for Latvians, especially, by showing things common for all nations and people.


Pasaku mājā "Undīne" sestdien no 11 rītā līdz 9 vakarā ir atvērto durvju diena, kad var atnākt iepriekš nepieteiktā ekskursijā un uzdot visus sev interesējošos jautājumus.

Dievs mūs iesēj. Saule silda, Zeme izaudzina.
Pa vidu no atnākšanas līdz aiziešanai deg uguns.
Es eju sildīties pie šīs uguns, pielieku pats pa pagalei, un nesu tālāk.
Uguni šeit uztur dažādi ceļotāji laikā un telpā.
Cits ar vārdu, cits ar krāsu un cits ar skaņu.
Virs mums ir zvaigznes, man tās ir skanoši raksti, un
Zeme ir viens no šo rakstu piepildījumiem.
Es esmu tur un jūtos šeit kā mājās.


In the House of Fairy-Tales "Undìne" Saturdays are open door days when events like concerts, exhibitions, lessons, workshops as interactive plays, evenings of poetry take place.

God plants us. Sun gives warmth. Earth brings up.
Between the coming and going is fire.
I am coming to warm-up by this fire,
I am putting woods in the fire, and taking it with me.
The fire here is maintained by different wanderers in time and space.
One with word, one with colour, another with sound.
The stars over us are writings with voice for me, and
The land is one of the fulfilments of the writings.
I am here, and feel at home.


Katru gadu Pūķu Zemes teritorijā notiek avangarda mitoloģijas festivāli - “SAULE 9”.

Šī zeme ir dvēsele mana;
Tur sudraba zvārguļiem skanot
Avotu valdniece iet.

Debesu vējš mūsu burās;
Pāri pār mirdzošām jūrām
Zeltaini pūķi skrien.

Pasaules koks mūsu mastos;
Zaļajos dzīvības krastos
Zeme, kur atgriezties.

Each year the festivals of avantgard mythology take place in the territory of "The Land of Dragons" - “SAULE 9”.

This land is my soul;
There the queen of springs comes
Tinkling the silver tinkles.

The wind of the sky in our sails;
Over the shining seas
Golden dragons run.

Tree of the world is our mast;
The green shores of the life are
The land to come back.

Undīnes mājaslapas karte

ENGLISH